ZYGMUNT HAUPT. ŚWIATOOGLĄD

© Zygmunt Haupt (1946), z archiwum Arthura Haupta

Podczas spotkania zamykającego festiwal postawimy pytanie o wizję świata, jaka wyłania się z twórczości Zygmunta Haupta, oraz przywołamy takie jej wątki: tematyka egzystencjalna, poczucie wykorzenienia, doświadczenia kresowe, pogranicza, doświadczenia wojenne, epistemologiczna bezradność wobec chaosu świata, współczesność jako czas ujednolicenia i standaryzacji, nieadekwatność języka i metafor, język jako Raj Utracony, przekonanie, że sztuka stanowi dobro najwyższe oraz nieciągłość świata (przekonanie, że nie da się do końca opowiedzieć) jako uwarunkowanie narracji (patchwork, nielinearność, fragmentaryczność, dygresje, wielogłos, dysonanse, archaizmy, uchybienia składniowe, zwroty do czytelnika), wielowarstwowość narracyjna, pamięć plastyczna, „sztuka przebłysku”, między poezją a „gadaniną” i mową potoczną.